Klachten

Op het moment dat een klant ontevreden is over de wijze waarop de coaching, en de paardencoaching in het bijzonder, heeft plaats gevonden, kan een klant daarover een klacht indienen.
Niet ontvankelijk is een klacht over de uitkomst van de coaching: klant en coach zijn samen verantwoordelijk voor wat de coaching oplevert voor de klant.
Maar de klacht kan b.v. gaan over de geboden veiligheid, over de informatie vooraf, over de bejegening, of de privacy.

Klachten kunnen in eerste instantie besproken worden met mij, als coach. Klachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gemeld. Klachten zullen indien mogelijk mondeling worden besproken en schriftelijk door mij worden beantwoord.
Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden voor de klant, dan kunnen klachten uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij een klachtencommissie, bestaande uit drie personen. Zij werken als paardencoach en zijn bekend met mijn werkwijze.